Jan 20, 2022 11:29 AM (GMT+8) · EqualOcean
GEM stocks Huijin technology rose by 2 boards, Cuiwei shares by 4 boards, Hailian Jinhui and northern Beijing, and Chu Tianlong, xinguodu, Yuyin shares and yinzhijie followed.