Consumer Staples, Financials Jun 08, 2022 10:53 AM (GMT+8) · EqualOcean
As of press time, Baijiu shares continued to rise, Jihong shares rose by the limit, and Gujing tribute liquor, Yingjia tribute liquor, Shuijingfang, Kouzijiao, Wuliangye, Guizhou Moutai, etc. followed.