Technology, Consumer Staples Sep 27, 2021 09:43 AM (GMT+8) · EqualOcean
Baijiu stock market opened Luzhou Lao Jiao, and Wuliangye and Guizhou Moutai rose 6%, and wine industry, Gujing Gong liquor and Shanxi Fenjiu rose.