Technology, Consumer Staples Feb 08, 2022 10:30 AM (GMT+8) · EqualOcean
Yingjiagong liquor, Luzhou Laojiao, Shuijingfang and Wuliangye fell by more than 5%, while Shanxi Fenjiu, Kouzijiao, Guizhou Maotai and shede liquor fell by more than 4%.